Zámecký park

Zámecký park se rozkládá kolem zámku na necelých 2 ha. V minulosti měl především sloužit jako místo odpočinku a kratochvíle, jako místo společenských her panstva. Zámecký park, včetně rozsáhlého oplocení, byl prohlášen společně se zámkem kulturní památkou. Bohužel, po roce 1948 ho postihl stejně smutný osud jako samotný zámek a budovy přilehlého velkostatku.

V knize Hradecký kraj – Hradec Králové 1959 napsal Dobroslav Žofák : Výraznou zelenou kulisou zámku Barchov je jeho park. Je stejného stáří jako samotný zámek. Od svého založení změnil však znatelně svou podobu. Žije z podstaty a je mu věnována malá péče. Stáří přes 200 let dosahuje tu několik stromů, mezi nimiž vyniká výškou smrk ztepilý. Mohutností kmene jsou nápadné dva jasany zvláštní formy s nedělenými listy. Pozoruhodné výšky jsou i tři vejmutovky, tři duby letní s korunou sloupovitého tvaru a mohutný habr. Mladšího stáří je větší počet smrků stříbrných, borovic lesních a zeravů východních. Z listnáčů převažují jírovce maďaly, kleny, trnovníky, ořešáky vlašské, jasany, katalpa a lísky s listy tmavě purpurově červenými. Křovité patro tvoří svída krvavá, pustoryl věncový, zimostráz vždy zelený. V bylinném podrostu je zajímavý pospolitý výskyt mochny přímé, jejíž zlatově žluté květy upoutají na sebe pozornost každého návštěvníka.
Podle dokumentace z archivu NPÚ ÚOP v Josefově bylo v březnu roku 1971 při ohledání parku zjištěno, že křížem přes park jezdí doprava, nacházejí se zde skládky dřeva, železa, králikárny a chlívky. Park byl porostlý řadou náletových křovin a přestárlých ušlechtilých dřevin. Ještě v této době zde rostly borovice – vejmutovky, douglasky, pyramidální duby, exemplář vzrostlého habru, cypřiše a pod jižním průčelím zámku i jinan dvoulaločný. Shledaný stav vyvolal jednání o revitalizaci parku, která se následně také zahájila, ale nedokončila. 1. Bývalá výzdoba parku – sošky putti (pískovcových andělíčků) se válely po zemi s pouráženými údy, stromy sloužily jako palivové dříví.

V současnosti byste v parku některé druhy stromů, keřů i bylin hledali jen marně…
I přes tuto „péči„ o park po jeho znárodnění po roce 1948 a nenávratnou likvidaci mnoha pozoruhodných dřevin je téměř zázrakem, že se zde dochovalo k dnešnímu datu kolem dvou stovek stromů. Nachází se zde 11 druhů listnatých a 4 druhy jehličnatých stromů, u východního křídla zámku roste mohutný keř tisu červeného. Největší zastoupení má jasan ztepilý (59 stromů), jírovec maďal – kaštan (29 stromů) a dubů letních zde najdeme 23 kusů. Krásně dekorativně působí v centrální části parku 2 buky lesní s červenými listy. Dále tu rostou lípy srdčité, buky lesní, habry, javory, trnovníky bílé – akáty a bříza bělokorá. Z jehličnatých stromů v parku najdeme vzrostlé borovice. Tyto krásné stromy nabízejí hnízdiště mnoha druhům drobného ptactva, občas to tady zkontroluje neposedná veverka.

Areál zámeckého parku čeká proces revitalizace a s ní i vytvoření malebné oddychové zóny pro příští návštěvníky zámku.

Literatura

    • 1. Stavebně – historický průzkum zámku Barchov,
      Mgr. Miloš Buroň a Mgr. Radka Tibitanzlová, 2009